Què és una cèdula d’habitabilitat?

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i té les condicions tècniques d’habitabilitat, segons la normativa vigent.

 

CEDULA

 

Per a que serveix?

La cèdula d’habitabilitat és necessària per:

 • Transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió o en posteriors transmissions.
 • Donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions  i altres serveis.

Hi ha diferents tipus de cèdula?

La cèdula d’habitabilitat pot ser:

 • De primera ocupació: quan es refereix a habitatges de nova construcció o en aquells casos en què s’ha fet un buidatge de l’edifici i s’ha deixat només la façana.
 • De primera ocupació de rehabilitació: quan es refereix a habitatges que són el resultat d’una intervenció o procés de rehabilitació o gran rehabilitació (subdivisions, canvi d’ús per crear un habitatge, buidatge de l’habitatge, ampliacions, remuntes).
 • De segona ocupació: quan es refereix a habitatges que ja existeixen.

Quina és la vigència de les cèdules d’habitabilitat?

La vigència de les cèdules és de:

 • Cèdules d’habitatges nou/usats amb data d’atorgament anterior a 2004: 10 anys.
 • Cèdules d’habitatges nous/usats atorgades del 2004 al 2012: 15 anys.
 • Cèdules a partir de  2013:
  • Cèdules de primera ocupació: 25 anys.
  • Cèdules de primera ocupació de rehabilitació: 15 anys.
  • Cèdules de segona ocupació: 15 anys.

Com s’ha de tramitar la cèdula d’habitabilitat d’habitatge usat?

Abans de sol·licitar aquesta cèdula cal saber si l’habitatge té concedida cèdula d’habitabilitat o no i si aquesta està vigent o no. Podeu fer aquesta consulta al 012 tot indicant l’adreça de l’habitatge. Us diran si l’habitatge disposa de cèdula i quan es va concedir. Cèdula concedida i vigent: En el cas que estigui concedida i sigui vigent es pot demanar un duplicat a les diferents seus territorials de l’Agència. Cèdula caducada o d’un habitatge que mai no n’ha tingut: En aquest cas, s’ha de sol·licitar una nova cèdula. Per això heu de contactar amb un tècnic: arquitecte, arquitecte tècnic/aparellador, o  enginyer de l’edificació, per mitjà dels col·legis professionals respectius, per tal que certifiqui l’habitabilitat de l’habitatge amb el model normalitzat corresponent.