Què és el certificat energètic ?

És un tràmit administratiu, en aquest sentit similar a la cèdula d’habitabilitat i al certificat d’aptitud de les ITE, per certificar energèticament els edificis existents o part d’ells, per exemple, un habitatge d’un edifici entre mitgeres, un local comercial… etc.

El certificat en sí és un document que acredita tota una sèrie de característiques de l’habitatge en qüestió i que es resumeix en una etiqueta energètica igual a la que ja existeix en habitatges d’obra nova, els electrodomèstics, recentment els pneumàtics dels vehicles… etc.

Mitjançant la certificació energètica és possible, teòricament, saber el comportament energètic d’un habitatge i com millorar-lo per tal de disminuir els costos del consum d’energia, o sigui, reduir l’import de les factures dels subministraments de llum i gas principalment.

A la pràctica partirem d’unes dades comprovables com poden ser la superfície útil, les dimensions de façanes i mitgeres, les dimensions i materials de les obertures, els sistemes de calefacció i de climatització, les orientacions dels diferents paraments i les ombres projectades sobre l’habitatge. I per una altra banda partirem d’uns supòsits teòrics sobre la composició dels paraments de l’habitatge, és a dir, suposarem com estan construïdes les façanes i coberta si és el cas, si tenen o no cambra d’aire, aïllament tèrmic… etc, en funció de l’edat de construcció de l’edifici (la que marca el cadastre) i de la normativa que li era d’aplicació al seu dia.

A l’igual que passa en les inspeccions de les ITE, en cap cas es faran cates ni forats ni es malmetrà cap element de l’habitatge. Del que no es pugui verificar se’n farà una estimació.

A diferència de les cèdules d’habitabilitat, els propietaris d’un habitatge o local tenen l’obligació de tenir el certificat d’eficiència energètica quan l’ofereixin a la venda o lloguer, no només el dia de la signatura, i ha de ser visible en els reclams publicitaris de l’habitatge, tant en aparadors d’agències immobiliàries com en anuncis a la premsa i via internet.

Terminis

El certificat d’eficiència energètica i la seva corresponent etiqueta d’eficiència energètica s’havia de tenir obligatòriament a partir de l’1 de gener de 2013, i tindrà una validesa de 10 anys.

Què passarà si un habitatge no té el certificat energètic ?

El notari té l’obligació de demanar al venedor el certificat energètic, de la mateixa manera que fins ara demana la cèdula d’habitabilitat i que a partir de l’1 de gener de 2013 té l’obligació de demanar el certificat d’aptitud de la ITE en aquells edificis anteriors a 1930. El cas és el mateix per als contractes de lloguer.

Amb el nou Decret d’habitabilitat aprovat recentment ja es pot tornar a signar la compravenda amb la sol·licitud de la cèdula i un certificat de l’Arquitecte, però a la pràctica si el comprador ha d’hipotecar l’habitatge i no es subroga a una hipoteca existent, l’entitat bancària s’està negant a signar fins que la cèdula no està concedida. El mateix passarà amb el certificat d’aptitud de les ITE, cap banc o caixa donarà una hipoteca si no s’ha passat favorablement la ITE, i en aquest cas amb raó, encara que el Decret que regula les ITE preveu que si comprador i venedor hi estan d’acord es pugui signar sense el certificat d’aptitud, però quin comprador acceptarà comprar un habitatge que no ha passat la ITE, sempre amb la incertesa del perquè no l’ha passat i quant costarà passar-la, sense una important rebaixa del preu? Recordem que el preu de la ITE és el de menys, però les obres que es desprenguin d’un informe desfavorable poden arribar a ser molt importants i econòmicament molt elevades.

És de suposar que seguiran el mateix criteri amb el certificat energètic, amb la diferència que amb el certificat sempre tindrem la seguretat que el tindrem, cosa que no passa amb la cèdula i les ITE.