• L’Agència de l’Habitatge de Catalunya finançarà actuacions per millorar l’accessibilitat, els elements comunitaris i la qualitat i sostenibilitat d’edificis d’ús residencial
  • El pressupost pot arribar a 17 M€, segons les sol·licituds presentades
Les comunitats de propietaris, els propietaris d’edificis d’habitatges o les persones llogateres, autoritzades per la propietat, podran sol·licitar a partir de l’1 de setembre vinent subvencions per rehabilitar edificis d’habitatges col·lectius o plurifamiliars construïts i acabats abans de 1981. El termini finalitza el 15 d’octubre, per ascensors i obres per deficiències greus, i el 14 de novembre per la resta d’actuacions (vegeu bases 8.1. i 8.2. de l’Annex 1 de la resolució). Els impresos de sol·licituds poden obtenir-se a la pàgina web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
La convocatòria dels ajuts a la rehabilitació ha estat possible després del conveni signat el passat 22 de juliol entre el Ministeri de Foment i la Generalitat de Catalunya per a l’execució del Pla estatal de foment del lloguer d’habitatges, la rehabilitació edificatòria i la regeneració i rehabilitació urbanes 2013-2016. La gestió de les subvencions anirà a càrrec de la Direcció de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
Els ajuts es destinaran, en especial, a fomentar l’accessibilitat, amb la instal·lació d’ascensors i l’eliminació de barreres arquitectòniques, a obres de conservació per deficiències greus, i a la millora de l’eficiència energètica.
La ITE, un requisit
Entre els requisits destacats, a banda de l’antiguitat, els pisos han de disposar amb caràcter obligatori i previ a la sol·licitud d’ajuts, de l’informe d’Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE), que concedeix l’Agència de l’Habitatge, i el Certificat d’Eficiència Energètica de l’Edifici (CEEE), que atorga l’Institut Català de l’Energia (ICAEN).

L’import inicial de la dotació pressupostària de les subvencions és de 3,5 M€, ampliable a 17 M€, segons el nombre d’instàncies presentades. L’àmbit d’actuació és tot Catalunya, llevat dels edificis de la ciutat de Barcelona i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que es regeixen per les bases dels respectius Consorcis d’Habitatge.

048135_Ficha