La mateixa paraula ens dóna la definició, geo correspon a terra, bio a vida i logia a ciència, per tant la geobiologia seria la ciència que estudia la correspondència entre la Terra i la vida.

Aprofundint una mica més podem dir que la geobiologia és la ciència que estudia la relació que hi ha entre les persones i les radiacions que rebem del nostre entorn, ja sigui de forma natural o artificial, en especial les que afecten la nostra llar o lloc de treball, ja que s’ha demostrat que un excés i una continuada exposició a aquestes radiacions pot tenir efectes nocius sobre la nostra salut.

L’any 2010, Eduard Llop i Rosa Prat de Clau21, després de finalitzar els estudis pertinents, vàrem crear l’empresa Geosans dedicada exclusivament a realitzar estudis de salut a l’hàbitat. La nostra tasca consisteix en marcar sobre el plànol de l’habitatge les radiacions d’origen natural (corrents d’aigua subterranis, línies Curry i Hartmann) i les d’origen artificial (camps electromagnètics d’alta o baixa freqüència). D’aquesta manera els usuaris de la casa poden saber quins són els llocs neutres aptes per al descans i quins són els llocs excessivament energètics que podrien afectar negativament la seva salut si hi passen massa temps.

Tenen especial importància els llocs d’estada perllongada, dormitoris o llocs de treball estàtics on passem més de 6 hores diàries, ja que amb el pas del temps el fet d’estar exposats a aquestes energies podria provocar un debilitament general del nostre organisme, afectant sobretot el sistema immunitari i el sistema nerviós.

Per resumir-ho molt, hi ha 4 factors molt importants que afecten la nostra salut:

– Factors genètics o hereditaris.

– Hàbits més o menys saludables.

– Factors emocionals.

– Influències de l’entorn.

Per mantenir-nos saludables, hauríem de mantenir sota control aquests quatre punts. El primer no està a les nostres mans, però la resta, en major o menor mesura, sí. És evident que mantenir uns bons hàbits en l’alimentació, el son i evitar allò que perjudica el nostre organisme, ens farà tenir una millor salut. Els factors emocionals des de fa alguns anys s’han anat consolidant com un detonant important a l’hora de desenvolupar certes patologies. I finalment la Geobiologia incidiria en el darrer factor, és a dir en tot allò del nostre entorn que pot afectar la nostra salut, les radiacions en primer lloc però també s’hi inclourien la llum, la qualitat de l’aire i de l’aigua, la contaminació, etc.

Adjuntem alguns exemples d’estudis geobiològics, tot i que trobareu altres exemples explicats a la Galeria de Treballs de l’Àrea Tècnica de Clau21. També podeu ampliar coneixements en relació a la Geobiologia visitant la pàgina web de Geosans, www.geosans.com.