Aquests són els 9 punts més importants a tenir en compte a l’hora de projectar o realitzar una casa ecològica. Tot i que no sempre es poden aplicar en la seva totalitat, com en el cas de les reformes d’edificis existents, és bo conèixer-los i aplicar-los en la mesura de les possibilitats de l’obra a realitzar.

 

Buscar la millor ubicació evitant tant la proximitat de fonts emissores de contaminació elèctrica i electromagnètica així com química i acústica, com ara: fàbriques contaminants, transformadors elèctrics, línies d’alta tensió, grans vies de comunicació, etcètera… En aquest punt és importantíssim realitzar un estudi geobiològic del terreny per tal d’evitar les radiacions naturals de la Terra com poden ser els corrents d’aigua subterrània, les línies Hartmann i les línies Curry. També cal defugir aquells llocs on per l’actuació de l’home pot posar-se en perill algun determinat ecosistema.

Integració en el seu entorn més proper, atenent a la morfologia del terreny, construccions adjacents, els estils arquitectònics tradicionals de la zona, incloent vegetació pròpia del lloc i harmonia de formes constructives.

Disseny personalitzat segons les necessitats de l’usuari, de tal manera que l’habitatge se li adapti i serveixi perfectament per desenvolupar-hi la seva forma de vida. Procurar tenir cura de l’efecte “ona de forma”, evitant els elements excessivament rectilinis, amb cantonades pronunciades. Les grans llums es poden salvar amb arcs o voltes, elements constructius de gran bellesa i resistència.

Adequada distribució d’espais, atenent a consideracions bioclimàtiques, d’estalvi energètic i funcionals. Tenint en compte una bona orientació: envidraments al sud (amb parets i sòls d’alta inèrcia tèrmica) i estades de poc ús al Nord (garatges, rebosts, banys…), dedicant la màxima atenció a l’estudi dels llocs de descans.

Ús de materials saludables, biocompatibles i higroscòpics, que facilitin l’intercanvi d’humitat entre l’habitatge i l’atmosfera. L’habitatge ha de respirar. Els materials hauran de ser de matèria primera com menys elaborada millor i trobar-se el més a prop possible de l’obra (utilitzant sempre que es pugui els recursos de la zona). Han d’estar exempts d’elements nocius com l’asbest, el clor o el PVC. Evitarem els aïllaments i pintures de porus tancat, plastificats, elements retenidors de pols electrostàtica (moquetes, sòls plàstics…) i tots aquells materials que emeten gasos tòxics en la seva combustió. Hem d’utilitzar pintures al silicat, a l’aigua, oli de llinosa, ceres naturals, etc. I per als elements decoratius, tractaments de fusta o arrebossats. En els elements estructurals, emprarem ciments naturals o calç hidràulica. L’ús de l’acer s’ha de restringir a l’imprescindible i ha de ser convenientment derivat a la presa de terra.

Optimització de recursos naturals. Aprofitament de la llum solar, climatització natural, ventilacions creuades, mesures d’estalvi d’aigua i reaprofitament de l’aigua de pluja, implantació de les energies renovables adients a l’emplaçament de l’habitatge.

Equipament de mobiliari de baix impacte i configuració ergonòmica, electrodomèstics de baix consum i baixa o nul•la emissivitat electromagnètica, iònica o de microones, amb una presa de terra adequada, que no emetin gasos nocius i que els seus elements evolvents siguin naturals.

Programa de recuperació de residus i depuració d’abocaments. Separació de residus en origen amb programa de reciclatge per als sòlids i compostatge per als orgànics. Depuració de les aigües residuals per a la seva posterior utilització en reg. En els llocs amb gran escassetat d’aigua es poden incorporar sistemes de deshidratació orgànica o wàters secs amb el seu posterior programa de compostatge.

Manual d’usuari per a la seva utilització i manteniment. En el qual es detallin les actuacions que ha de realitzar l’usuari a l’hora de tenir cura de casa seva i les que haurà de realitzar el mantenidor professional.