Es tracta d’una construcció mitjançant una estructura de fusta on la principal innovació radica en el material que conforma les parets exteriors de la casa. Mitjançant un encofrat es fan els murs que s’omplen amb un un nou material 100% natural i biodegradable per a la construcció i aïllament tèrmic d’edificis.

Aquest material es un biocompost anomenat HESmix format per una barreja de cànem, calç de màxima puresa, minerals pulveritzats secundaris i aigua. La mescla es realitza in situ mitjançant una mescladora especial.

Una vegada forjat, s’obté un material transpirable, lleuger però resistent, amb alta capacitat aïllant tèrmica i acústica, i amb unes extraordinàries qualitats per regular la humitat ambiental per l’extraordinària capacitat higroscòpica de la fusta de cànem. Els micro-alvèols del cànem li permeten absorbir i alliberar grans quantitats de vapor d’aigua. És també un material d’elevada permeabilitat, sense risc de condensacions, no inflamable i resistent a l’atac d’insectes.

Cal tenir en compte també que les parets elaborades amb aquest material no necessiten cap tipus d’aïllant afegit ni s’han de doblar amb un envà com és el cas de les parets de façana convencionals, de manera que el cost queda compensat en gran part. A més a més, si tenim en compte l’estalvi energètic durant la vida de l’edifici encara ens acabem de convèncer de què pot ser una molt bona opció per aplicar a casa nostra.

A continuació us mostrem algunes de les fotografies que anem fent durant l’execució de l’obra on podreu veure aquest sistema constructiu ecològic i sostenible.