Descripció del projecte

Reforç a fonament

Es tracta d’una casa unifamiliar aïllada d’uns  100 m2 de planta aproximadament i que consta de planta baixa més dos. El motiu de la inspecció es degut a unes grans esquerdes que han aparegut a les parets de càrrega.  Visibles des de l’interior  i des de la façana

Les esquerdes són conseqüència d’un resultat erroni en l’estudi geotècnic, la qual cosa a provocat un assentament diferencial important.

S’han col·locat testimonis de guix a l’obra vista per tal de veure si encara hi ha moviment.  A l’interior el revestiment de guix de les habitacions també esta esquerdat, en alguns punts es nota el pas de l’aire.  Un mes després de la primera visita els testimonis de guix col·locats s’havien separat.

S’apuntalarà l’edifici per precaució

Realitzar un nou estudi  geotècnic  de la zona afectada per tal de obtenir uns resultats fiables a la futura intervenció.

Realització de pilotis a la profunditat indicada al nou estudi per tal de realitzar una doble fonamentació al perímetre de la casa. Aquest nou fonament estarà recolzat amb els pilotis a la pedra (6m de profunditat) i enllaçat amb el fonament amb rodons de diàmetre 20 i resina epòxid.

Un cop fet el  nou fonament es portarà  a terme la reparació de les esquerdes tant interiors com exteriors. Es col·locaran grapes, malla i es farà el correcte rejuntat i acabat segons convingui.