S’obliga els grans tenidors a oferir un lloguer social a les famílies que acreditin vulnerabilitat abans d’interposar una demanda judicial.

El Govern ha aprovat el Decret llei de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge. Concretament, la norma persegueix un triple objectiu:

 • combatre les situacions d’emergència residencial
 • augmentar el nombre d’habitatges protegits en règim de lloguer
 • i contribuir a la moderació dels preus dels lloguers en habitatges privats

Lluita contra les situacions d’emergència i els desnonaments

 • Lloguer social obligatori, amb una durada de fins a 7 anys, per a aquelles famílies que acreditin una situació de vulnerabilitat i se’ls acabi el contracte de lloguer.
 • Ampliació del contracte de lloguer social obligatori, que passa de 3 anys a 5 o 7 anys, depenent de si l’habitatge és propietat d’una persona física o jurídica.
 • Allotjaments per a les situacions d’emergència per resoldre necessitats temporals d’habitació.
 • S’implementen eines per considerar com a desocupats els edificis amb obres inacabades i poder-los mobilitzar per generar més habitatge assequible.
 • Tanteig i retracte per a ajuntaments, entitats socials i Generalitat.

Més oferta de lloguer

 • A l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la reserva mínima d’habitatge protegit serà del 40% del sostre en sòl urbanitzable delimitat i del 40% en sòl urbà no consolidat.
 • Per incrementar el parc d’habitatges privats de lloguer lliure o protegit, el Decret llei preveu estímuls a la iniciativa privada.
 • S’inclou la possibilitat que els plans urbanístics destinin terrenys per a la construcció d’habitatges plurifamiliars específicament de lloguer.

Nou model d’habitatge protegit

 • Nous condicionants perquè la qualificació dels habitatges amb protecció oficial sigui permanent.
 • Es determinarà un preu de venda base dels habitatges amb protecció oficial únic per a tot el territori, que podrà tenir variacions en funció del municipi, costos i característiques de l’habitatge.
 • El Registre de sol·licitants s’haurà d’actualitzar cada any. A diferència d’ara, que es fa cada 3 anys.

Contenció de preus en el mercat lliure

Llogar el pis per sota de l’Índex de Referència de Preus de Lloguer permetrà que els propietaris puguin accedir a ajuts públics de foment del lloguer. El Decret llei dona efectes legals a aquest índex i la seva consignació serà obligatòria en tots els anuncis de publicitat i en els contractes de lloguer dels habitatges.