* Escriptura de l’immoble. Com a mínim les pàgines on hi consten els titulars i la descripció de la finca.

* Cèdula d’habitabilitat. Si l’immoble no disposa de cèdula o bé ja no es troba vigent i cal renovar-la, cal tenir present que s’haurà de fer abans de poder escripturar la venda o portar a terme el contracte de lloguer.

Podeu consultar tot el que fa referència a aquest tràmit a la nostra Àrea Tècnica

* Càrregues sobre la finca si s’escau. Si la càrrega és una hipoteca caldrà notificar l’entitat bancària, l’import concedit en el seu dia i l’import pendent a data d’avui. Si la càrrega sobre la finca fos un arrendatari caldria aportar el contracte de lloguer vigent. Per la resta de càrregues ja es consultarà la informació registral de l’immoble.

* Referència cadastral La trobareu en el rebut de contribucions de l’immoble. En cas de venda millor aportar fotocòpia de la contribució per tenir els valors cadastrals de la finca que s’ha de vendre.

* Nota d’encàrrec signada pels propietaris i per l’API encarregat de la gestió de venda o lloguer. No es tracta de cap contracte d’exclusiva, només és un document on hi figura les condicions de l’encàrrec i s’autoritza a aquest a fer publicitat de l’immoble així com a utilitzar les dades que li siguin facilitades.

* Certificat d’eficiència energètica. Des de 2013 és obligatori per a fer publicitat de qualsevol immoble de venda o lloguer, ja no només en el moment de signar el contracte o l’escriptura sinó des del moment que es signa la nota d’encàrrec.

Podeu consultar tot el que fa referència a aquest tràmit a la nostra Àrea Tècnica