Galeria de treballs

Galeria de treballs

Casa ecològica i passiva a Berga-Fase1
Publicat: 08/11/2022

Construïm una casa ecològica i passiva

Per primera vegada tenim l’oportunitat de construir una casa ecològica i passiva, i per sort ho podem fer a Berga mateix. L’encàrrec neix de la mà d’en Ramon i la Dolors, una parella amb una gran consciència ecològica.

El primer que cal fer en una casa d’aquestes característiques és un estudi de geobiologia, que consisteix en localitzar les radiacions d’origen natural (corrents d’aigua, falles, línies magnètiques) i les radiacions d’origen artificial ( antenes de telefonia mòbil, línies elèctriques…) per tal fer una distribució interior amb coherència amb l’estudi.

El projecte arquitectònic posa especial emfàsi a la volumetria, l’orientació, l’aïllament, l’estanqueïtat i les instal·lacions.

sistemes constructius i materials utilitzats:

  • Fonamentació: S’ha utilitzat un encofrat de porex, per tal d’evitar el pont tèrmic.
  • Forjat sanitari: S’han col·locat unes peces de 40 cm d’altura anomenats iglús que serveixen per ventilar la casa per sota, i pel pas d’instal·lacions d’aire i evacuació. A la solera de planta baixa hi ha 14 cm d’aïllament de fibra de fusta combinats amb la làmina d’estanqueïtat (6cm+ làmina+8cm).
  • Estructura: Esta formada per muntants i bigues de fusta laminada, combinada amb panells OSB de 18mm per donar-li rigidesa.
  • Coberta: L’estructura és de bigues laminades, l’aïllament és de 15 cm de cotó reciclat, una capa OSB i una làmina de vapor, amb una subestructura de llistons per tal de donar una cambra de 9cm de ventilació.
  • Parets perimetrals de façana: Estructuralment són de muntants de fusta cada 60 cm, amb un aïllament de 15cm de cotó reciclat i dues capes de 18mm de OSB (interior i exterior). A l’interior s’ha acabat amb plaques de fermacell (cel·lulosa) que són ignifugues i a l’exterior amb acabat de fusta termotractada o un SATE de 8cm de fibra de fusta acabat amb un morter  de calç.
  • Instal·lacions: S’ha col·locat un dipòsit d’aigües pluvials, plaques solars fotovoltaiques, i un intercanviador d’aire de doble flux que renova l’aire interior aprofitant les calories de l’aire expulsat.
  • Làmina d’estanqueïtat: És una làmina tècnica que actua de separador i no permet l’intercanvi d’aire entre l’interior i l’exterior. Per tal de que tot l’aire renovat passi per l’intercanviador.